Regulamin

I. Podstawowe definicje

 1. Digle.pl- internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej digle.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Digle.pl

 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa Digle.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.

 4. Konto – część Digle.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Digle.pl

 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Digle.pl, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Digle.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Digle.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 6. Regulamin– niniejszy regulamin.

   

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Digle.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Digle.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

   

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Digle.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Digle.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie Digle.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu Digle.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.

 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

 7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

 

 

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Digle.pljest bezpłatne. Na portalu Digle.pl nie ma też żadnych limitów dodawania ogłoszeń.

 2. Ogłosznie nie mogą być kopiowane z innych portali ogłoszeniowych. Ogłoszenie powinno posiadać unikalny opis.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.

 4. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.

 5. Ogłoszenie darmowe ważne jest przez okres 365 dni. Nie dotyczy promowania stron internetowych, blogów.

 6. Za promowanie ogłoszeń portal Digle.pl nie wystawia faktur VAT
 7. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

 8. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń

 10. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.

 11. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;

  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;

  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i etykiety;

  4. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;

  5. Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;

  6. Napisane są w języku innym niż polski;

  7. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;

  8. Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Randki i spotkania";

  9. Zawierają zdjęcia zamieszczone w kategorii "Randki i spotkania", które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości.

  10. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

  11. Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.

  12. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

 12. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:

  1. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;

  2. Ofert pracy o charakterze erotycznym;

  3. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;

  4. Materiałów erotycznych i pornograficznych;

  5. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;

  6. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich usług w kategorii "Randki i przyjaciele";

  7. Gadżetów i produktów erotycznych;

  8. Środków farmakologicznych;

  9. Narkotyków i substancji psychotropowych;

  10. Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych;

  11. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;

  12. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;

  13. Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;

  14. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;

  15. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

  16. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);

  17. Usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.

    

V. Promowanie ogłoszeń

Promowanie ogłoszeń odbywa się poprzez zaznaczenie pola „promowanie – tak”. W następnym kroku dodania promowanego ogłoszenie będzie sposób zapłaty za promowane ogłoszenie. System przyjmujący opłaty za promowane ogłoszenia to Dotpay.

 

VI. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Digle.pl.

 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Digle.pl
  w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.

 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:

  1. łamią niniejszy Regulamin,

  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,

  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,

  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Digle.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych na Digle.pl,
  w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Digle.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Digle.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

   

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@digle.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 4. Reklamacje dotyczące działania usługi płatniczej należy zgłaszaćbok@dotpay.pl lub telefonicznie +48 12 688 26 00

 5. Pomimo iż świadczenie usług przez Digle.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Digle.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu oraz usunięcie konta na adres poczty e-mail kontakt@digle.pl.

 6. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.

 7. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Digle.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.